Wild Thing Pose - Chamatkar Asana

Wild Thing Pose

  • Chamatkar Asana

Upward Facing Intense Stretch- Urdhva Mukha Paschimottanasana

Upward Facing Intense Stretch

  • Urdhva Mukha Paschimottanasana

Lizard Pose - Utthan Pristhasana

Lizard Pose

  • Utthan Pristhasana

Plank Pose / Phalaksana

Plank Pose

  • Phalaksana